პოლიტიკა » ეკოლოგია
ეკოლოგიური პოლიტიკა
შპს.  “გზა”
გააცნობს კომპანიის სამუშაო ობიექტებსა და ოფისებში დასაქმებულ პერსონალს გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ მასალებს მუდმივი ეკოლოგიური კონტროლის სისტემის უზრუნველსაყოფად.
სახელმწიფო და საერთაშორისო კანონმდებლობის თანახმად, ითანამშრომლებს ყველა საზოგადოებრივ სექტორთან გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირების მიზნით.
კომპანიის ძირითადი პრინციპი მუდამ იქნება ენერგიის ყაირათიანი ხარჯვა, ბუნებრივი რესურსის სწორი მოხმარება, საწარმოო ნარჩენების შემცირება,  მათი  გადამუშავება და ხელახალი გამოყენება ეროვნული ეკონომიკის ინტერესთა დაცვის მიზნით. ეს კი თავის მხრივ  გულისხმობს ტექნოლოგიის – ეკონომიკის – ეკოლოგიის ინტეგრაციას. 
 
 
Designed & Developed By Alphatelecom